NUTMEG NIGHTCAP

Hennessy Cognac – 10-year Tawny Port – Bailey’s Irish Cream – Egg White – Nutmeg